PVC sport poly

 • Woleýbol poly - Gymmat bahaly daşlar

  Woleýbol poly - Gymmat bahaly daşlar

  Gymmat bahaly daşdan ýasalan pollar, professional we köp maksatly kazyýetler we ýerler üçin iň oňat çözgütdir.Iň ýokary galyňlygy we şonuň üçin iň oňat zarba siňdirişi, türgenlere rahatlyk berýär we ajaýyp oýun hilini kepillendirýär.EN14904 standartlaryna laýyk geliň.

  Aýratynlyklar
  ● Köp sport ulanylyşy, esasanam woleýbol we gandbol
  Ains Düwürtiklere we çyzylmalara aýratyn garşylyk
  Ock Şok siňdirişi ≧ 25%
  ● Goşmaça çydamlylyk we çykdajyly

 • Tennis poly - Sandy nagyşly

  Tennis poly - Sandy nagyşly

  “Guardwe PVC” tennis poly gaty däl pol, we şok siňdirişini üpjün edýän, ýadawlyga garşy göreşýän, yzygiderli top böküşini üpjün edýän we şikeslerden goraýan çişirilen winil materiallaryny kabul etmek.

  Aýratynlyklar
  Oora ýapyk stadion
  All levelshli derejeler üçin amatly
  ● Specialörite GW tehnologiýasy has gowy topy gaýtarmak we tizlik berdi
  ● Köp gatlak gurluşy has gowy amortizasiýany üpjün edýär

 • Stol tennis poly - Canwas nagyşly

  Stol tennis poly - Canwas nagyşly

  Içine çekilen kanwas, GW tehnologiýasynyň ýörite ýerüsti bejergisi bilen işlenip düzülendir, oýunçylaryň howpsuzlygyny netijeli gorap bilýän täsirli garşylyk, süýşmek we şok siňdirişi bilen özüni gowy alyp barýar.
  Stol tennis pollarynyň aňsat tehniki hyzmat we gurnama, çyzgylardan goramak we oýunçynyň amatly bolmagy möhümdir.
  Tehniki, Halkara stol tennisi federasiýasynyň (ITTF) standartlaryna doly laýyk gelýär.

  Aýratynlyklar
  Ind agyr indeksasiýa we aşgazana ýokary garşylyk
  ● Ajaýyp yrgyldy Absorbsiýa öndürijiligi
  ● Ajaýyp çydamlylyk we durnukly ululyk
  Perfect Kämil aýak üçin ýasalan gurluş dizaýny

 • Tekiz dynç alyş

  Tekiz dynç alyş

  Tekiz dynç alyş ygtybarly ýassykly, aýak astynda rahat we asuda, arassalamak aňsat.Mekdepler, jemgyýetçilik merkezleri, tans we aerobika, ýaşlar klubynyň çäreleri üçin amatly dynç alyş çäreleri üçin maslahat berilýär.Iň oňat dynç alyş poly.Ekologiýa taýdan arassa materiallary kabul etmek, pes VOC, çözüji ýok, agyr metal we 100% gaýtadan işlemek.

 • Aýratyn zerurlyklaryňyz üçin ýörite we ýokary hilli çözgütler

  Aýratyn zerurlyklaryňyz üçin ýörite we ýokary hilli çözgütler

  Funksional türgenleşik ýeterlik sport zaly talap edýär, sebäbi türgenler polda maşklaryny ýerine ýetirmek üçin ajaýyp tutgaý we rahatlyga mätäç.Mundan başga-da, türgenler her maşklary dogry ýerine ýetirmek üçin polda iň ýokary deňagramlylygy tapyp bilerler.

  Güýç taýýarlyk meýdançalarynda, adaty kardio, funksional okuw we erkin agram meýdançalarynda (orta ýükler) ulanylýar

 • Oorapyk basketbol poly - Gowy nagyşlar

  Oorapyk basketbol poly - Gowy nagyşlar

  Ajaýyp ýapyk basketbol meýdançasy, oýun hereketlerini we geçmek, dribling, erkin zyňmak, düzüliş, bökmek, atyş, pivoting we ş.m. ýaly oýun hereketlerini we başarnyklaryny ýerine ýetirmek üçin has gowy sport görkezijisini hödürlär.
  Agaçdan ýasalan pollarymyz ýokary derejede şok siňdirişini, ýokary çekilmegini, topy gaýtalamagy üpjün edýär we oýunçylaryňyza kynçylyksyz rahatlyk we rahatlyk berýär.
  Surfaceörite ýerüsti bejergisi statiki we togalanýan ýüklere ajaýyp garşylyk, goşmaça çydamlylyk, tygşytly tehniki hyzmat edýär.

  Aýratynlyklar
  Wood Hakyky agaç görnüşi üçin ýokary kesgitleme çap etmek
  Surface surfaceerüsti sürtülme we şok siňdirişini üpjün edýär
  ● Has gowy ölçegli durnuklylyk öndürijiligi
  ● Topy yzyna gaýtarmak EN14904 standartyna laýyk gelýär: ≧ 90

 • Badminton kazyýeti - Kristal gum nagyşly

  Badminton kazyýeti - Kristal gum nagyşly

  Kristal çäge nagyşlar badminton meýdançasy üçin ussatlyk bilen işlenip düzülendir, aşa könelişme garşylygy we süýşmäge garşy ýerine ýetirijiligi bar.100% arassa pvc materialy kabul edildi, kazyýetiň gaty durnukly çeýeligi, goşa köpük gatlagy ajaýyp zarba siňdirişini we gowy aýak duýgularyny üpjün edýär, şeýle hem sportçynyň dyzyndan şikes alýar.Grass ýaşyl (BWF teklip edilýän reňk) we Mawy (okuw ýerleri üçin meşhur) bar.

 • Badminton kazyýet matasy - Hammerden ýasalan nagyş

  Badminton kazyýet matasy - Hammerden ýasalan nagyş

  Göçürilen Hammered nagyş, badminton mekany üçin amatlydyr.Badminton oýnamak üçin gaty berk pol ulgamy bolan PVC sport materiallaryndan 100%.

  Aýratynlyklar
  Pure Arassa PVX-den ýasalan gatlak, ömri ulanyp uzak dowam ediň
  Surface surfaceerüsti sürtülme we şok siňdirişini üpjün edýär
  Fiber Süýümli aýnanyň we toruň içki gatlagy ýokary ölçegli durnuklylyk berdi
  Installation Gurmak, tehniki hyzmat etmek, tygşytly
  ● Oýun çyzyklary dessine ulanmaga taýýar

 • Kristal gum nagyşly

  Kristal gum nagyşly

  Kristal çäge nagyşlar badminton meýdançasy üçin ussatlyk bilen işlenip düzülendir, aşa könelişme garşylygy we süýşmäge garşy ýerine ýetirijiligi bar.100% arassa pvc materialy kabul edildi, kazyýetiň gaty durnukly çeýeligi, goşa köpük gatlagy ajaýyp zarba siňdirişini we gowy aýak duýgularyny üpjün edýär, şeýle hem sportçynyň dyzyndan şikes alýar.Grass ýaşyl (BWF teklip edilen reňk) we Gök (okuw ýerleri üçin meşhur) bar. EN14904 standartyna laýyklyk.

  Aýratynlyklary

  Bad Badminton meýdançasy üçin gyzgyn satuw
  Ab Şok siňdirişi : 15% -25%

 • Badminton kazyýeti Mat _ Gem nagyşly

  Badminton kazyýeti Mat _ Gem nagyşly

  nagyşlanan, köp maksatly ýapyk sport meýdançalarynda, esasanam badminton meýdançalarynda howpsuz we täsirli çykyş etmek üçin niýetlenendir.
  Iň ýokary zarba siňdiriji ýerine ýetirijisi, oýunçylaryň bogunlaryny täsir şikeslerinden goraýar, şeýle hem oýunçylara iň oňat çykyş etmäge mümkinçilik berýär.

  Aýratynlyklar
  Sports Sport meýdançalary üçin nagyş
  Surface surfaceerüsti sürtülme we şok siňdirişini üpjün edýär
  ● Has gowy ölçegli durnuklylyk öndürijiligi
  Installation Gurmak, tehniki hyzmat etmek, tygşytly
  ● Oýun çyzyklary dessine ulanmaga taýýar

 • Hammerden ýasalan nagyş

  Hammerden ýasalan nagyş

  Göçürilen Hammered nagyş, badminton mekany üçin amatlydyr.Badminton oýnamak üçin gaty berk pol ulgamy bolan PVC sport materiallaryndan 100%.

  Aýratynlyklary

  Pure Arassa PVX-den ýasalan gatlak, ömri ulanyp uzak dowam ediň
  Surface surfaceerüsti sürtülme we şok siňdirişini üpjün edýär
  Fiber Süýümli aýnanyň we toruň içki gatlagy ýokary ölçegli durnuklylyk berdi
  Installation Gurmak, tehniki hyzmat etmek, tygşytly
  ● Oýun çyzyklary dessine ulanmaga taýýar

 • Gymmat bahaly daşlar

  Gymmat bahaly daşlar

  Gymmat bahaly daşlar, köp maksatly ýapyk sport meýdançalarynda, esasanam badminton meýdançalarynda howpsuz we täsirli çykyş etmek üçin niýetlenendir.
  Iň ýokary zarba siňdiriji ýerine ýetirijisi, oýunçylaryň bogunlaryny täsir şikeslerinden goraýar, şeýle hem oýunçylara iň oňat çykyş etmäge mümkinçilik berýär.

  Aýratynlyklary

  • Sport meýdançalary üçin meşhur
  • Surfaceerüsti sürtülme we şok siňdirişini üpjün edýär
  • Has gowy ölçegli durnuklylyk öndürijiligi
  • Gurmak, hyzmat etmek aňsat, tygşytly
  • Oýun çyzyklary derrew ulanmaga taýýar