Sport poly

 • Rublok

  Rublok

  “Rublock” göçürilýän gurnama üçin amatlydyr.Embleygnamak gaty ýönekeý, plitkalar enigma bölekleri ýaly birleşýär, ýörite ýelimleriň zerurlygy bolmazdan hakyky özüňiz gurmagy teklip edýär.

  Aýratynlyklary

  ● Ygtybarly, çydamly we ýokary öndürijilikli
  At Dyrnaçak, dişlemek, gouge we süýşmäge çydamly
  ● Çalt we aňsat gurnama
  Rep Repositionerine çeýeligi we aňsatlyk bilen hereket etmegi

 • RubRoll

  RubRoll

  “RubRoll” rezin sport zalynyň pollarynyň iň halanýan stili, gaty bolmagy bilen birlikde, ýumşak we ýassykly ýüzi pol maşklary ýa-da çagalaryň oýnamagy üçin amatly şert döredýär.
  Söwda we ýaşaýyş jaýynda ulanmak üçin maslahat berilýär.

  Aýratynlyklary:

  ● Örän kyn we çydamly
  At Dyrnaçak, dişlemek, gouge we süýşmäge çydamly
  Clean Arassalamak we saklamak aňsat
  ● Iş ýüzünde üznüksiz görnüş

 • RubTile

  RubTile

  “Guardwe” rezin pollary diňe bir ýokary hilli, köp maksatly rezin haly däl, esasanam sport merkezi, dynç alyş we sport meýdançalaryny ulanmak üçin däl, eýsem müşderilere hemme taraplaýyn we özboluşly pollary üpjün edýän çözgütdir.
  Rulonlarda rezin pollary hödürleýäris - RubRoll, plitkalar -RubTiles we dürli galyňlykda, reňklerde we bahalarda ubRubLock ulgamlaryny gulplamak.

  Aýratynlyklary

  ● Ekologiýa taýdan arassa we gaýtadan işlenen materiallar
  Ab Abraziw we ýokary täsirli ýerler üçin amatly
  Traditional Adaty halydan has ýokary çydamlylyk

 • Tekiz kazyýet

  Tekiz kazyýet

  Tekiz kazyýet ulgamy yzygiderli ulanylýan futzal kortlary, içerki hokkeý, roller sporty we köp sport çäreleri üçin amatlydyr.
  Futzalda tizlik we top gözegçiligi esasy aýratynlyklardyr.“Guardwe” modully pol kafel ulgamy yzygiderli top tizligini, ýokary çekiş we pleýeriň işleýşi we aýak götermek mümkinçiligini üpjün edýär.

  Aýratynlyklar
  En Güýçlendirilen oýnamak üçin birmeňzeş ýüz
  Logo Logotip çap etmek bilen dürli reňklerde bar
  Main Easyönekeý tehniki hyzmat, howpsuzlyk aýratynlyklary we düzülip bilinýän dizaýnlar

 • Merit kazyýeti

  Merit kazyýeti

  Merit Court, iň tygşytly plitkalar, ýeke-täk gatlak dizaýny, ony birmeňzeş we çydamly görnüşe öwürýär, bu daşarky oýun meýdançalarynyň hemmesi üçin ajaýyp.

  Aýratynlyklary
  ● Howa çydamly: Temperatura çydamlylygy -40 ℃ -70 ℃
  ● Pes hyzmat: süpürgi, şlang ýa-da ýaprak üfleýji bilen arassalamak aňsat
  Rain rainagyşdan soň çalt zeýkeş
  Available Köp reňkler we UV durnuklylygy
  Installation Gurmak aňsat

 • Amatly kazyýet

  Amatly kazyýet

  Arka tarapynda elastik pad bilen görkezilen rahat kortlar, oýnuň dowamynda myşsanyň stresini azaltmak we oýunçynyň rahatlygyny ýokarlandyrmak üçin gözegçilik edilýän gapdal bermegi üpjün edýär, substratdaky ownuk düzgünlere laýyk gelýär, bu bahar pad ulgamy oýunçynyň aşaky arkalaryny, dyzlaryny we bogunlaryny goraýar.

  Aýratynlyklary
  ● Yzky pad dizaýny: Ajaýyp rahatlyk we täsire garşylyk
  ● öndürijilik: highokary we pes temperaturada kiçi elastik üýtgeşiklik
  ● Topy yzyna gaýtarmak: aboveokardaky ortaça
  ● Howa çydamly: Temperatura çydamlylygy -40 ℃ -70 ℃

 • Möhüm kazyýet

  Möhüm kazyýet

  Möhüm kort, nusgawy goşa gatlak we iň ýokary dizaýn, ygtybarly, çydamly we ýokary öndürijilikli açyk sport meýdançasyny üpjün edýär.Hünär, okuw ýa-da öý kazyýetleri üçin iň oňat modul plitalary.

  Aýratynlyklary :
  ● Suw akmagy: rainagyşdan soň ajaýyp guradyş wagty
  ● Deňi-taýy bolmadyk çydamlylyk: Agressiw oýna we ajaýyp güýç we kazyýet uzak dowam ediň
  ● Howa çydamly: Temperatura çydamlylygy -40 ℃ -70 ℃
  ● Pes hyzmat: süpürgi, şlang ýa-da ýaprak üfleýji bilen arassalamak aňsat

 • Baglanyjylar kazyýeti

  Baglanyjylar kazyýeti

  “Court Linkers” açyk köp sport programmalary üçin döredildi we işlenip düzüldi , şok siňdirişini optimallaşdyrýar, çalt zeýkeş, ýokary çekiş we topy gowy dikeltmek üçin üstündäki tutawaç ulgamy bilen täsir şikesiniň töwekgelçiligini azaldýar.
  Aýratynlyklary :

  ● Softumşak birikme gurluşy: Gurluşlaryň arasyndaky giňeliş bogunlary, termiki giňelme we sowuk gysylma sebäpli dörän çişmegi we döwülmegi netijeli ýeňilleşdirip biler.
  ● Deňi-taýy bolmadyk çydamlylyk: Agressiw oýna we ajaýyp güýç we kazyýetiň uzak ömri
  ● Howa çydamly: Temperatura çydamlylygy -40 ℃ -70 ℃
  ● Custöriteleşdirilen logotip bar

 • King Court - Täze nesil Esasan 3ON3 BASEKTBALL üçin

  King Court - Täze nesil Esasan 3ON3 BASEKTBALL üçin

  King Courts zyýanly ýumşak materiallary kabul edýär, oňat çeýeligi, çeýeligi we aýak rahatlygyny döredýär.Maddy üýtgetme, gurluş we gurluş dizaýny arkaly, gowy gurak we çygly skid garşylygy bolýar.Mundan başga-da, ajaýyp şok siňdiriş oýunçylary kazyýetde söweşende şikeslerden goraýar.
  Aýratynlyklary
  ● Material : Birmeňzeş , 100% çig mal, ekologiýa taýdan arassa, iýmit derejesi.
  Ock Şok siňdirişi: ≧ 35%,
  Id Skid garşylygy: Gury ýagdaý 93-den ýokary, çygly ýagdaý 45
  ● Ygtybarly: Gaty däl, gatylyk A 80 paýlaşýar, ýykylan türgenleriň derrew şikesini azaldyň
  ● Topyň yzyna gaýtarylmagy: 95% ~ 98%

 • Woleýbol poly - Gymmat bahaly daşlar

  Woleýbol poly - Gymmat bahaly daşlar

  Gymmat bahaly daşdan ýasalan pollar, professional we köp maksatly kazyýetler we ýerler üçin iň oňat çözgütdir.Iň ýokary galyňlygy we şonuň üçin iň oňat zarba siňdirişi, türgenlere rahatlyk berýär we ajaýyp oýun hilini kepillendirýär.EN14904 standartlaryna laýyk geliň.

  Aýratynlyklar
  ● Köp sport ulanylyşy, esasanam woleýbol we gandbol
  Ains Düwürtiklere we çyzylmalara aýratyn garşylyk
  Ock Şok siňdirişi ≧ 25%
  ● Goşmaça çydamlylyk we çykdajyly

 • Tennis poly - Sandy nagyşly

  Tennis poly - Sandy nagyşly

  “Guardwe PVC” tennis poly gaty däl pol, we şok siňdirişini üpjün edýän, ýadawlyga garşy göreşýän, yzygiderli top böküşini üpjün edýän we şikeslerden goraýan çişirilen winil materiallaryny kabul etmek.

  Aýratynlyklar
  Oora ýapyk stadion
  All levelshli derejeler üçin amatly
  ● Specialörite GW tehnologiýasy has gowy topy gaýtarmak we tizlik berdi
  ● Köp gatlak gurluşy has gowy amortizasiýany üpjün edýär

 • Stol tennis poly - Canwas nagyşly

  Stol tennis poly - Canwas nagyşly

  Içine çekilen kanwas, GW tehnologiýasynyň ýörite ýerüsti bejergisi bilen işlenip düzülendir, oýunçylaryň howpsuzlygyny netijeli gorap bilýän täsirli garşylyk, süýşmek we şok siňdirişi bilen özüni gowy alyp barýar.
  Stol tennis pollarynyň aňsat tehniki hyzmat we gurnama, çyzgylardan goramak we oýunçynyň amatly bolmagy möhümdir.
  Tehniki, Halkara stol tennisi federasiýasynyň (ITTF) standartlaryna doly laýyk gelýär.

  Aýratynlyklar
  Ind agyr indeksasiýa we aşgazana ýokary garşylyk
  ● Ajaýyp yrgyldy Absorbsiýa öndürijiligi
  ● Ajaýyp çydamlylyk we durnukly ululyk
  Perfect Kämil aýak üçin ýasalan gurluş dizaýny

12Indiki>>> Sahypa 1/2