Habarlar

 • Guardwe: 2022 FIBA3X3 World Hoops Challengers Penang-yň resmi üpjünçisi

  Guardwe: 2022 FIBA3X3 World Hoops Challengers Penang-yň resmi üpjünçisi

  Basketboly dünýä derejesinde iň möhüm sport wakalarynyň biri hökmünde bilip bilersiňiz.Bu sport açyk pikirlenmek, paýlaşmak we uýgunlaşmak netijesinde ösýär.Bu aralykda, 3 × 3 basketbol ýönekeý we çeýe bolup, islendik ýerde islendik adam oýnap biler.Size diňe halta, ýarym kazyýet we alty ...
  Koprak oka
 • Köp maksatly sport kazyýeti üçin “Guardwe Comfy Court03”

  Köp maksatly sport kazyýeti üçin “Guardwe Comfy Court03”

  Köp maksatly sport desgalary, köp sanly sport mümkinçiliklerini hödürleýär, ses meýilnamalaşdyryş arkaly, teklip edilýän sport görnüşlerini ep-esli giňeldip we has köp türgenleri özüne çekip biler.“Köp maksatly sport” düşünjesi prinsipde çylşyrymly bolup görünmegi mümkin, ýöne iş ýüzünde ...
  Koprak oka
 • Badminton kazyýetiniň matasy üçin täze önüm çykaryjy-kanwas

  Badminton kazyýetiniň matasy üçin täze önüm çykaryjy-kanwas

  Güýzüň gelmegi bilen, badminton meýdançasyna girip, hyzmatdaşlaryňyz bilen oýun oýnamak üçin garaşyp bolmazmy?Ora-da sport zalynda alty paket görkezmelimi?Agramy ýatdan çykaryň, derli boluň we her pursatdan lezzet alyň.Sport poly bilen üpjün ediji hökmünde, hasam artyp biljekdigimize ynanýarys ...
  Koprak oka
 • Stol tennisi “Staryldyz”-Kanwas nagyşly pol

  Stol tennisi “Staryldyz”-Kanwas nagyşly pol

  Düýn agşam Çengdunyň toparlaýyn stol tennisi çempionatynyň finaly 2022-nji ýyldaky baýrak gowşurylyş we ýapylyş dabaralary geçirildi.Hytaýyň milli stol tennisi topary kubogy yzly-yzyna 10 gezek we umuman 22-nji gezek göterdi.Starsyldyzlar soňky ýyllarda garaşyşymyza ýetmedi, ...
  Koprak oka
 • “Futsal pol” düşünjäňizi ýitirýän täze önümler

  Futzal oýunçylarynyň we tälimçileriň köp seslenmesini aldym: “PP gaty material aňsat gurnamak, ýöne şikes ýetmek howpy has ýokary.PVC ýumşak material şikeslerden gaça durup biler, ýöne gurmak aňsat däl.Bu meseläni xxxx täze önümi bilen çözeniňiz üçin sag boluň ”...
  Koprak oka
 • Basketbol 3 × 3— Köçeden Olimpiýa çenli

  01 Giriş 3 × 3 ýönekeý we çeýe bolup, islendik ýerde islendik adam oýnap biler.Size diňe halta, ýarym kort we alty oýunçy gerek.Basketboly gönüden-göni halka ýetirmek üçin wakalar açyk we ýapyk ýerlerde sahnalaşdyrylyp bilner.3 × 3 täze oýunçylar, organi ...
  Koprak oka
 • Kazyýetiň ölçegleri

  Uly synaglardan, synaglardan we maglumatlary ýygnamakdan soň, teklip edilýän oýun meýdançasy goşa we üç gezek 16m x 6m, ýekelikde 16m x 5m ölçegli gönüburçlukdyr;hemme tarapdan azyndan 1m bolan erkin zona bilen gurşalan.Kazyýetiň uzynlygy birneme uzyn ...
  Koprak oka
 • Howa Badminton- Täze açyk oýun

  01.“AirBadminton” hyjuwly ...
  Koprak oka
 • Häzirki wagtda sport enjamlarynyň 5 ugry

  Dünýä üýtgeýär we çalt - ýöne sport enjamlary köplenç üýtgemeýär.Bu soňky iki ýyla çenli.Sport enjamlarynyň käbir esasy ugurlaryny kesgitledik, bilmeli we basketbol halkalaryndan başlap hemme zat bilen gatnaşygymyza nähili täsir edýär ...
  Koprak oka
 • Akylly tehnologiýa sport enjamlaryny nädip üýtgedýär

  Tehnologiýa halklaryň köpüsiniň hemişe bar bolan bir ugruna öwrülensoň, beýleki ugurlarda oňa bolan isleg artýar.Sport enjamlary muňa garşy däl.Geljegi sarp edijiler diňe bir toplumlaýyn tehnologiýa çözgütlerine däl, eýsem bu önümler bilen üznüksiz täsir edýän sport enjamlaryna-da garaşýarlar ....
  Koprak oka